Άδειες

ΕΝΤΥΠΑ ΑΔΕΙΩΝ

Νομοθεσία

Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων – Αδειες Εκπαιδευτικών 5-5-2014                 doc link 
Υπουργείο Εσωτερικών -Ν.4674-2020                                                                                        
Υπουργείο Εσωτερικών -Ν.4808-2021 και Ν.4830-2021                                                     
Υπουργείο Εσωτερικών 8-5-2023 – Διευκρινίσεις Αδειών                                               
  

Προς τη Σχολική Μονάδα
Τύπος άδειας ΕΣΠΑ ΠΕΠ ΠΔΕ-Τακτικού
Κανονική doc link doc link doc link
Αιμοδοσίας doc link doc link doc link
Φοιτητική/Εξετάσεων

doc link

doc link doc link
Παρακολούθησης Σχ. Επίδοσης Τέκνου doc link doc link doc link
Γάμου – Συμφώνου Συμβίωσης doc link doc link doc link
Πένθους doc link doc link doc link
Ασθένειας Τέκνου doc link doc link doc link
Αναπηρίας Ιδίου ή Τέκνου doc link doc link doc link
Σοβαρού Νοσήματος doc link doc link doc link
Υποβοηθούμενης αναπαραγωγής doc link doc link doc link
Προγεννητικών εξετάσεων doc link doc link doc link
Πατρότητας doc link doc link doc link
Μονογονεϊκής οικογένειας doc link doc link doc link
Γυναικολογικού ελέγχου doc link doc link doc link

Προς τη Διεύθυνση
Τύπος άδειας ΕΣΠΑ ΠΕΠ ΠΔΕ-Τακτικού
Ασθένειας doc link doc link doc link
Κύησης doc link doc link doc link
Λοχείας doc link doc link doc link
Ανατροφής Τέκνου doc link doc link doc link

Γονική άδεια (4 μηνών)

doc link doc link

doc link

Παράστασης σε δίκη doc link doc link doc link
Συνδικαλιστική doc link

doc link


doc link

Νοσηλείας τέκνου (άνευ αποδοχών)

doc link

doc link

doc link
Φροντιστή doc link doc link doc link
Μειωμένου Ωραρίου για ανατροφή τέκνου doc link doc link doc link
Για επιμορφωτικούς λόγους doc link doc link doc link

Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΑΣ

238
Σχολικές Μονάδες
1989
Εκπαιδευτικοί
14016
Μαθητές
2
Μεταθετικές Περιοχές