ΣΥΝΤΆΞΕΙΣ

Εγκύκλιοι:

 

Έντυπα:

Διευκρινίσεις για την υποβολή αίτησης παραίτησης -Δικαιολογητικά συνταξιοδότησης

Πίνακας Δικαιολογητικών συνταξιοδότησης:

 1. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης
 2. Φωτοτυπία Ταυτότητας
 3. Εκκαθαριστικό όπου φαίνεται το Α.Φ.Μ.
 4. Οποιοδήποτε έγγραφο αποδεικνύει τον ΑΜΚΑ
 5. Βεβαίωση Φοίτησης σε Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. για τέκνα που φοιτούν.
 6. Πιστοποιητικό Στρατιωτικής Θητείας Τύπου Α΄
 7. Φωτοτυπία Λογαριασμού Τράπεζας που θα κατατίθεται η σύνταξη (1ος δικαιούχος ο υπάλληλος).
 8. Βεβαίωση Εξαγοράς Προϋπηρεσίας / Στρατού / Ετών κλπ από το Γ.Λ.Κ. (εφ΄ όσον υπάρχει) ή δήλωση πρόθεσης.
 9. Βεβαιώσεις Εξαγοράς Προϋπηρεσίας / Στρατού / Ετών κλπ από τα Ταμεία (εφ΄ όσον υπάρχουν) ή δήλωση πρόθεσης.
 10. Βεβαιώσεις άλλων ασφαλιστικών φορέων (σε περίπτωση που ήταν ασφαλισμένος).
 11. Υπεύθυνη Δήλωση του ενδιαφερόμενου, από την οποία να προκύπτει ότι ενημερώθηκε από το Γ.Λ.Κ. για τη θεμελίωση ή για τη μη θεμελίωση του δικαιώματος συνταξιοδότησης και έχει το απαιτούμενο όριο   ηλικίας.
 12. Αίτηση παραίτησης προς τη Δ/νση Π.Ε. Εύβοιας.
 13. Υπεύθυνη δήλωση όπου να αναγράφεται αν έχουν υπηρετήσει σε θέση ευθύνης σε τι θέση ευθύνης και το χρονικό διάστημα.

Η αίτηση παραίτησης αποστέλλεται ΜΟΝΟ με ηλεκτρονική μορφή από 01 Φεβρουαρίου έως 11 Φεβρουαρίου.

Όλα τα υπόλοιπα δικαιολογητικά, θα αποσταλλούν κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας με την αρμόδια υπάλληλο.

Πληροφορίες:

Ζωή Κονοβέση
τηλ.: 22213 52714

Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΑΣ

238
Σχολικές Μονάδες
1989
Εκπαιδευτικοί
14016
Μαθητές
2
Μεταθετικές Περιοχές