ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Εύβοιας έχει τη γενική ευθύνη της διοίκησης και τον έλεγχο λειτουργίας των σχολικών μονάδων της περιοχής ευθύνης της. Ως βασικό στόχο έχει να οργανώνει, να εξασφαλίζει και να προσφέρει σε όλα τα παιδιά ανεξάρτητα από φύλο, χώρα προέλευσης, οικογενειακή κατάσταση, κοινωνικό υπόβαθρο και πνευματικές δυνατότητες τέτοιες ευκαιρίες ώστε να αναπτύσσονται ισόρροπα στο γνωστικό, συναισθηματικό και ψυχοκινητικό τομέα. Στην ιστοσελίδα μας θα βρείτε πληροφορίες για τα Δημοτικά Σχολεία και Νηπιαγωγεία του νομού μας, τις δραστηριότητες που αναπτύσσουν σε τοπικό, πανελλαδικό και πανευρωπαϊκό επίπεδο, τηλέφωνα επικοινωνίας με τη Διεύθυνση Π.Ε. Εύβοιας, καθώς και χρήσιμες πληροφορίες για κάθε εκπαιδευτικό και υπαλληλικό ζήτημα που απασχολεί τους εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Ιστορική αναδρομή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Εύβοιας 
  • Με το Ν.309/1976 (ΦΕΚ 100/30-4-1976) ανακατανέμονται οι Εκπαιδευτικές Περιφέρειες Δημοτικής Εκπ/σης (Επιθεωρήσεις). (άρθρο 19: Η χώρα διαιρείται σε 240 Εκπ/κές Περιφέρειες Δημ. Εκπ/σης…).
  • Mε το Ν.1304/82 (ΦΕΚ 144/7-12-82, τ.Γ΄) καταργούνται οι ως τότε Επιθεωρήσεις Δημοτικής Εκπαίδευσης και ιδρύονται οι Διευθύνσεις και τα Γραφεία Δημοτικής Εκπαίδευσης. (άρθρο 4: Στην έδρα κάθε νομού ή νομαρχιακού διαμερίσματος ιδρύεται Δ/νση Δημοτικής Εκπ/σης για τη διοίκηση και τον έλεγχο λειτουργίας των Δημ. Σχολείων, Νηπ/γείων και των Σχολ. Ειδικής Αγωγής, δημόσιων και ιδιωτικών, καθώς και του προσωπικού αυτών).
  • Mε το Ν. 1566/1985 Α’167 (άρθρο 56) οι Δ/νσεις και τα Γραφεία Δημοτικής Εκπ/σης μετονομάσθηκαν σε Δ/νσεις και Γραφεία Πρωτοβάθμιας Εκπ/σης (Π.Ε.)
  • Με το Ν. 4027/2011 (ΦΕΚ 233/4-11-11, τ.Α΄, μέρος ‘Ε άρθρο 32) καταργούνται όλα τα Γραφεία Εκπ/σης και το προσωπικό που υπηρετεί σε αυτά μεταφέρεται στην αρμόδια Δ/νση Πρωτοβάθμιας Εκπ/σης.
Σε λειτουργία Σε αναστολή
Δημοτικά Σχολεία (εκτός των ειδικών) 117 1
Ειδικά Δημοτικά Σχολεία 5 1
Νηπιαγωγεία (εκτός των ειδικών) 119 2
Ειδικά Νηπιαγωγεία 1 1

Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΑΣ

238
Σχολικές Μονάδες
1989
Εκπαιδευτικοί
14016
Μαθητές
2
Μεταθετικές Περιοχές