Σας ενημερώνουμε ότι οι ενστάσεις των εκπαιδευτικών απευθύνονται μόνο στο ΑΣΕΠ σύμφωνα με τη σχετική εγκύκλιο (112158/Ε2/8-7-2016) του ΥΠΠΕΘ. Στην ιστοσέλίδα του ΑΣΕΠ υπάρχει η σχετική φόρμα προς συμπλήρωση και όλες οι σχετκές οδηγίες  (παρακάτω είναι ο σχετικός σύνδεσμος....)

https://www.asep.gr/webcenter/portal/asep/%CE%91%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF%CE%BD%CF%89%CF%83%CE%B7?var=ucmserver%23dDocName%3AVDCCMS01.ASEP.003837&_afrLoop=2995447484984499&_adf.ctrl-state=5qdsw2lla_38#!%40%40%3Fvar%3Ducmserver%2523dDocName%253AVDCCMS01.ASEP.003837%26_afrLoop%3D2995447484984499%26_adf.ctrl-state%3D5qdsw2lla_42