Καλούνται οι εκπαιδευτικοί που αποσπάστηκαν  στο ΠΥΣΠΕ Εύβοιας και δεν έχουν υποβάλλει δήλωση προσωρινής τοποθέτησης, να υποβάλουν δήλωση προσωρινής τοποθέτησης μέχρι τη Δευτέρα 29-08-2016 και ώρα 11.00  π.μ..

Παρακαλούνται οι εκπαιδευτικοί, οι οποίοι διαθέτουν τα προσόντα των άρθρων 20 & 1.3, 1.4 και 21 του Ν.3699/2008 (ΦΕΚ 199 Α΄), όπως ισχύουν μετά τις τροποποιήσεις της παραγραφού 5 του άρθρου 47 του του Ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71 Α΄), του άρθρου 28 παρ. 2α του Ν.4186/2013 (ΦΕΚ 193 Α΄), της αριθμ. 196597/Ε2/03-12-2015 (ΦΕΚ 2635/τ. Β΄/07-12-2015) υπουργικής απόφασης, και ενδιαφέρονται για την κάλυΨη των λειτουργικών κενών των Τμημάτων Ενταξης, συνυπολογιζόμενων και των νεοϊδρυθέντων, να υποβάλλουν δήλωση τοποθέτησης έως και την Παρασκευή 26-08-2016 και ώρα 11:00.