Καλούνται οι εκπ/κοί κλάδων ΠΕ70-Δασκάλων και ΠΕ60-Νηπιαγωγών, που υπέβαλαν αίτηση σύμφωνα με τη με αριθ. 210226/Ε1/22.12.2015 (Φ.Ε.Κ. 2846/Β?/24.12.2015 ? ΑΔΑ: ΩΡ8Τ4653ΠΣ-Κ1Γ) Υπουργική Απόφαση πρόσκλησης υποψηφίων, να ελέγξουν ενδελεχώς τους αναρτημένους πίνακες του κλάδου τους.

Σε περίπτωση, δε, που διαπιστώσουν τυχόν λάθη ή παραλείψεις επί των αναρτημένων στοιχείων οφείλουν να υποβάλουν ένσταση κατά των πινάκων αυτών, αποκλειστικά την Παρασκευή 08-01-2016 και ώρα έως τις 11:00 το πρωί, σε οποιαδήποτε Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Kαλούνται οι εκπαιδευτικοί των κλάδων ΠΕ70-Δασκάλων και ΠΕ60-Νηπιαγωγών διετούς φοιτήσεως, με μόρια προϋπηρεσίας ή/και μόρια επιτυχίας από διαγωνισμό του ΑΣΕΠ στον οικείο κλάδο, να υποβάλουν αίτηση-δήλωση αναπληρωτή για ένταξη και κατάταξη στους πίνακες αναπληρωτών του οικείου κλάδου τρέχοντος σχολικού έτους 2015-2016.

Κατά την προσέλευση των υποψηφίων θα συμπληρώνεται χειρόγραφα η σχετική αίτηση, θα ελέγχονται τα δικαιολογητικά και θα διαβιβάζονται στην Υπηρεσία μας για την καταχώριση στο φάκελο των εκπαιδευτικών που διατηρείται στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας (ΟΠΣΥΔ).

 

 

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων ορίζεται από 29-12-2015 έως και 31-12-2015.

Στο συνημμένο αρχείο αναγράφονται αναλυτικές οδηγίες για τη συμπλήρωση των παρουσιολογίων των αναπληρωτών εκπαιδευτικών ΕΣΠΑ.

Ίδιες οδηγίες ισχύουν και για τη συμπλήρωση των παρουσιολογίων των αναπληρωτών εκπαιδευτικών ΠΔΕ, με τη διαφορά ότι δεν χρειάζεται το λογότυπο.

Η προθεσμία υποβολής ενστάσεων ορίζεται  από την Τρίτη 15-09-2015 μέχρι και την Πέμπτη 17-09-2015, σε οποιαδήποτε Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

 

 Για την εγκύκλιο πατήστε εδώ.

 Για το δελτίο τύπου πατήστε εδώ.

Ώρες προσέλευσης για την καταχώρηση των αιτήσεων 8:00 - 14:00.

 

 

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων ορίζεται από 03-09-2015 έως και 11-09-2015.

Υπόχρεοι υποβολής σχετικής αίτησης είναι και οι εκπαιδευτικοί, οι οποίοι είχαν ήδη υποβάλει αίτηση για ένταξη στους οικείους πίνακες αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών σχολ. έτους 2015-2016 πριν από την έκδοση των ανωτέρω Υπουργικών Αποφάσεων, χωρίς να απαιτείται η εκ νέου κατάθεση ήδη προσκομισθέντων δικαιολογητικών.

Οι Αιτήσεις-Δηλώσεις υποβάλλονται σε οποιαδήποτε Δ/νση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κατά κλάδο του εκπαιδευτικού.

Για τις εγκυκλίους πατήστε εδώ.

Ώρες προσέλευσης για την καταχώρηση των αιτήσεων 8:00 - 14:00.

 

Σας ενημερώνουμε ότι σήμερα Δευτέρα 31/08/2015 μέχρι τη λήξη του τραπεζικού ωραρίου, θα ολοκληρωθεί η διαδικασία πληρωμών για την Εκκαθάριση μισθοδοσίας Ιουνίου των αναπληρωτών που ανήκουν στο έργο «Πρόγραμμα μέτρων εξατομικευμένης υποστήριξης μαθητών με αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες για τη μεγιστοποίηση της ακαδημαϊκής και κοινωνικής τους ανάπτυξης με τη χρήση Νέων Τεχνολογιών και Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Υλικού»