Τμήμα Γ' Προσωπικού

Τμήμα Γ' Προσωπικού (97)

Η Δ/νση ΠΕ Εύβοιας ανακοινώνει τους προσωρινούς πίνακες μοριοδότησης των νεοδιόριστων ΕΕΠ/ΕΒΠ. Τυχόν ενστάσεις μπορούν να υποβάλλονται στη διεύθυνση ΠΕ Εύβοιας μέχρι και την Παρασκευή 26-06-2020.

Τα μέλη ΕΕΠ και ΕΒΠ καλούνται να υποβάλουν Δήλωση προτιμήσεων για οριστική τοποθέτησή στη ΔΠΕ Εύβοιας από 23-06-2020 έως και 26-06-2020 μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση: mail@dipe.eyv.sch.gr.

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (Υ.ΠΑΙ.Θ) καλεί τους εκπαιδευτικούς
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κλάδου Πληροφορικής (ΠΕ86) που επιθυμούν
να αποσπαστούν:
1. Στη Γενική Διεύθυνση Ψηφιακών Συστημάτων Υποδομών και Εξετάσεων και στη Γενική
Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού, Προγραμματισμού και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης τουΥ.ΠΑΙ.Θ (συνολικά έως 20 θέσεις),


2. Σε Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης (έως 4 θέσεις ανά Περιφερειακή Διεύθυνση) με
καθήκοντα την ανάπτυξη και υποστήριξη εφαρμογών πληροφορικής σε συνεργασία με τις
ανωτέρω Γενικές Διευθύνσεις,


να υποβάλουν αίτηση από 22/5/2020 έως και 29/5/2020.

Σε συνέχεια της 39109/Ε3/19-3-2020 (ΑΔΑ: ΨΟ3Δ46ΜΤΛΗ-Θ19) εγκυκλίου, εκδόθηκε η συνημμένη εγκύκλιος, για  αιτήσεις συνταξιοδότησης με υποβολή υπεύθυνης δήλωσης η οποία θα δημιουργείται μέσω της
Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr) του Υπουργείου Ψηφιακής  Διακυβέρνησης.