Δικαιολογητικά πρόσληψης αναπληρωτών

Τετάρτη, 04 Σεπτέμβριος 2019

Προκειμένου οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοίκαθώς και τοΕΕΠ/ΕΒΠ να αναλάβουν υπηρεσία, θα πρέπει να προσκομίσουν την ημέρα της ανάληψης ΟΛΑ τα παρακάτω δικαιολογητικά σε ευκρινή φωτοαντίγραφα (εκτός από τις ιατρικές γνωματεύσεις που πρέπει να είναι πρωτότυπες) :

1.Πρόσφατες ιατρικές γνωματεύσεις α) παθολόγου ή γενικού γιατρού και β) ψυχίατρου Δημοσίου ή ιδιώτη (πρωτότυπες, όχι φωτοτυπίες) –Στις γνωματεύσεις θα πρεπει να αναγράφεται ότι χορηγούνται για την άσκηση διδακτικού έργου.

Η προσκόμιση των ιατρικών γνωματεύσεων είναι υποχρεωτική κατά την διαδικασία ανάληψης υπηρεσίας, καθώς αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την καταβολή της πρώτης μισθοδοσίας.

2.Πτυχίο: (σε περίπτωση ξενόγλωσσου προσκομίζεται το ξενόγλωσσο, η επίσημη μετάφραση και η αναγνώριση από το ΔΟΑΤΑΠ)..Για ξενόγλωσσο πτυχίο πρέπει να προσκομιστούν και τα τρία έγγραφα. Γίνονται δεκτές και βεβαιώσεις ή πιστοποιητικά κτήσης πτυχίου.

3. Α.Μ.Κ.Α.: Γίνεται δεκτή και η περίπτωση αναγραφής του μαζί με το ΑΜΑ σε φωτοαντίγραφο της 1ης σελίδας του βιβλιαρίου του ΙΚΑ(ηλεκτρονική αποτύπωση ,όχι χειρόγραφη).

4.Α.Μ.Α: Γίνεται δεκτή και η περίπτωση αναγραφής του μαζί με το ΑΜΚΑ σε φωτοαντίγραφο της 1ης σελίδας του βιβλιαρίου του ΙΚΑ(ηλεκτρονική αποτύπωση ,όχι χειρόγραφη).


5
.ΑΦΜ: (εκτύπωση από ΟΠΣΥΔ ή βεβαίωση ΔΟΥ). Γίνονται δεκτές μόνο οι δύο περιπτώσεις της παρένθεσης.

6.ΑΔΤ: Το φωτοαντίγραφο πρέπει να είναι ευκρινές.

7. Φωτοτυπία 1ης σελίδας βιβλιαρίου τραπέζης: (για αναπληρωτές ΕΣΠΑ & ΠΔΕ μόνο Εθνικής Τράπεζας - 1Ο όνομα δικαιούχου:ο/η εν λόγω εκπ/κός) Το φωτοαντίγραφο πρέπει να είναι ευκρινές . Δεν γίνονται δεκτά φωτοαντίγραφα στα οποία έχει γραφτεί ο αριθμός ΙΒΑΝ χειρόγραφα «πατώντας» πάνω στην ηλεκτρονική αποτύπωση.

8.
Βεβαιώσεις προϋπηρεσιών κατ’ έτος ξεχωριστά (όχι συγκεντρωτική εκτύπωση από το ΟΠΣΥΔ) και εκτύπωση ενσήμων *: Τα ένσημα πρέπει να συνοδεύουν απαραίτητα τις προϋπηρεσίες κατά την ανάληψη.

α) αναγνωρίζεται και η ιδιωτική προϋπηρεσία με προσκόμιση βεβαίωσης εγγραφής στην επετηρίδα των ιδιωτικών εκπαιδευτικών)

β) όταν η προϋπηρεσία αφορά σε άλλο φορέα (π.χ. ΙΕΚ, ΟΑΕΔ, στρατιωτικές σχολές κλπ), θα προσκομίζεται και αντίγραφο της σύμβασης εργασίας.

9.Μεταπτυχιακό: (σε περίπτωση ξενόγλωσσου προσκομίζεται το ξενόγλωσσο, η επίσημη μετάφραση, η αναγνώριση από το ΔΟΑΤΑΠ καθώς και το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών . Πρέπει να προσκομιστούν όλα τα παραπάνω έγγραφα για να γίνει αναγνώριση του τίτλου)


10. Πρόσφατο (εντός τελευταίου τριμήνου) πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (μόνο αν είστε έγγαμοι ή/και με ανήλικα τέκνα). Δεν γίνονται δεκτά πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί πέραν του τριμήνου.

11. Σε περίπτωση τέκνου σπουδάζοντος απαιτείται βεβαίωση σπουδών στην οποία να αναγράφεται η ημερομηνία 1ης εγγραφής και τα προβλεπόμενα εξάμηνα περάτωσης των σπουδών. Για τους πρωτοετείς φοιτητές, θα συμπληρωθεί υπεύθυνη δήλωση ότι θα προσκομιστεί η βεβαίωση αμέσως μετά την εγγραφή τους.


12. Ειδική κατηγορία: Βεβαίωση Α/βάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής από ΚΕΠΑ στην οποία να εκτίθεται το ιστορικό της ασθένειας).


13. Πιστοποιητικό εντοπιότητας: (μόνο για δήμο του νομού Ευβοίας).

14. Πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης τύπου Α : εάν δεν έχει προσκομιστεί να δίνεται από τον αναπληρωτή ο Αριθμός Στρατιωτικού Μητρώου(ΑΣΜ) και ο Δήμος του για να γίνει αυτεπάγγελτη αναζήτηση.

15. Όσες αναπληρώτριες έχουν γεννήσει το τελευταίο 15μηνο, να προσκομίσουν το έντυπο «Επιδόματα μητρότητας» από το ΙΚΑ.


* Για αναλυτικές οδηγίες σχετικά με την αναγνώριση προϋπηρεσίας και τα ένσημα, κάντε κλικ εδώ. Σε περίπτωση που δεν λειτουργεί ο σύνδεσμος, μπορείτε να επισκεφτείτε με αντιγραφή-επικόλληση την παρακάτω ηλεκτρονική διεύθυνση:

http://dipe.eyv.sch.gr/downloads/anaplirotes/anagnwrish_proyphresias_anaplhrwtwn_2016.doc

Διαβάστηκε 1421 φορές