ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜ. ΠΙΝΑΚΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΑΘΜΙΑΣ (ΠΕ70 - ΠΕ60) 2015-2016

Παρασκευή, 08 Ιανουάριος 2016

Καλούνται οι εκπ/κοί κλάδων ΠΕ70-Δασκάλων και ΠΕ60-Νηπιαγωγών, που υπέβαλαν αίτηση σύμφωνα με τη με αριθ. 210226/Ε1/22.12.2015 (Φ.Ε.Κ. 2846/Β?/24.12.2015 ? ΑΔΑ: ΩΡ8Τ4653ΠΣ-Κ1Γ) Υπουργική Απόφαση πρόσκλησης υποψηφίων, να ελέγξουν ενδελεχώς τους αναρτημένους πίνακες του κλάδου τους.

Σε περίπτωση, δε, που διαπιστώσουν τυχόν λάθη ή παραλείψεις επί των αναρτημένων στοιχείων οφείλουν να υποβάλουν ένσταση κατά των πινάκων αυτών, αποκλειστικά την Παρασκευή 08-01-2016 και ώρα έως τις 11:00 το πρωί, σε οποιαδήποτε Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Διαβάστηκε 324 φορές