1. Σας κοινοποιούμε τους προσωρινούς πίνακες με τα στοιχεία των εκπαιδευτικών της Διεύθυνσης Π.Ε. Εύβοιας που υπέβαλαν αίτηση για Μετάθεση:

α) από περιοχή σε περιοχή 

β) σε μονάδες Ειδικής Αγωγής

γ) σε μονάδες Ειδικής Αγωγής με εξειδίκευση στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα και στη Γραφή BRAILE

σύμφωνα με την αρ. πρωτ. 149629/Ε2/3-11-2020 εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ.

 

Σας γνωρίζουμε ότι οι ενστάσεις μπορούν να υποβάλλονται από την Δευτέρα 14/12/2020 μέχρι και την Παρασκευή 18/12/2020 στη Διεύθυνση Π.Ε. Εύβοιας.

 

2. Οι προσωρινοί πίνακες με τα στοιχεία των νεοδιόριστων εκπαιδευτικών (Ειδικής Αγωγής) της Δ/νσης Π.Ε. Εύβοιας ως προς τη διαδικασία βελτιώσεων – οριστικών τοποθετήσεων θα αναρτηθούν σε μεταγενέστερο χρόνο, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις (άρθρο 15, παρ. 8, ΠΔ 50/96).