Οι μόνιμοι εκπαιδευτικοί ειδικοτήτων που συμπληρώνουν το υποχρεωτικό τους ωράριο σε περισσότερα από ένα σχολεία, μπορούν να ενημερωθούν αν δικαιούνται αποζημίωση οδοιπορικών εξόδων και ποια είναι τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Σας επισυνάπτουμε οδηγίες και υποδείγματα πρακτικών για την ανάθεση υπερωριών σε εκπαιδευτικούς των Δημοτικών Σχολείων.

Η Υπεύθυνη Δήλωση Οικογενειακής Κατάστασης συμπληρώνεται μόνο από μόνιμους εκπαιδευτικούς και μόνο από έχοντες παιδιά. Οι εκπαιδευτικοί που έχουν παιδιά που σπουδάζουν, οφείλουν να καταθέσουν βεβαίωση σπουδών.

Καταληκτική ημερομηνία είναι η 31η Οκτωβρίου 2015