Πίνακας Μοριοδοτούμενων Κριτηρίων Υποψήφιων Διευθυντών/ντριών προς κάλυψη της κενής θέσης Διευθυντή/ ντριας του 7ου Δημ. Σχ. Χαλκίδας κατά φθίνουσα σειρά μορίων

Τετάρτη, 09 Σεπτέμβριος 2020