Αμοιβαίες Μεταθέσεις

Δευτέρα, 13 Απρίλιος 2020

Μετά και την ανακοίνωση της με αρ. πρωτ. 43925/E2/07-04-2020  (ΑΔΑ: Ω1ΘΙ46ΜΤΛΗ-4ΚΧ)  ΥΑ με θέμα «Μεταθέσεις εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπ/σης από περιοχή σε περιοχή μετάθεσηςέτους 2020», σας υπενθυμίζουμε ότι για τις Αμοιβαίες Μεταθέσεις ισχύουν τα αναφερόμενα στο Μέρος 3ο, Κεφ. Β. της με αριθμ. 176287/Ε2/12-11-2019 (ΑΔΑ: ΩΝΞ446ΜΤΛΗ-9ΜΡ)  εγκυκλίου Μεταθέσεων για το έτος 2019-2020.

Οι εκπ/κοί που πληρούν τις  προϋποθέσεις, όπως ορίζονται στην ανωτέρω εγκύκλιο, δύνανται να υποβάλουν αίτηση για αμοιβαία μετάθεση  έως και 15 ημέρες από την ανακοίνωση των μεταθέσεων στη Διεύθυνση Π.Ε. Εύβοιας, είτε με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (mail@dipe.eyv.sch.gr) είτε με fax(2221077012), επιβεβαιώνοντας την επιτυχή αποστολή της αίτησής τους και την πρωτοκόλλησή της στα τηλ. 2221352715, 2221352721, 2221352712 ή 2221352717, και κατόπιν να την αποστείλουν και ταχυδρομικά.

Διαβάστηκε 148 φορές