Πρόσκληση εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Εύβοιας για υποβολή αιτήσεων απόσπασης εντός ΠΥΣΠΕ για το διδακτικό έτος 2018-2019

Πέμπτη, 14 Ιούνιος 2018

H Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Εύβοιας στο πλαίσιο της διαδικασίας διενέργειας των αποσπάσεων εντός ΠΥΣΠΕ

 

κ α λ ε ί

 

τους ενδιαφερόμενους εκπαιδευτικούς που κατέχουν οργανική θέση σε σχολικές μονάδες της Π.Ε. Εύβοιας, να υποβάλουν αίτηση απόσπασης εντός ΠΥΣΠΕ για το σχολικό έτος 2018-2019, από 15 Ιουνίου 2018 έως και 6 Ιουλίου 2018.

Οι αιτήσεις θα υποβληθούν, στη Διεύθυνση Π.Ε. Εύβοιας, μαζί με τυχόν δικαιολογητικά σχετικά με τους επικαλούμενους λόγους απόσπασης.

Οι αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν αφού υπογραφούν και με φαξ (2221077012) ή μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (metath_apospas@dipe.eyv.sch.grή mail@dipe.eyv.sch.gr). Σε αυτή την περίπτωση οι αιτούντες οφείλουν να επικοινωνήσουν τηλεφωνικά στη Δ/νση (2221022986 ή 2221027831) για να επιβεβαιώσουν την επιτυχή αποστολή της αίτησής τους και την πρωτοκόλλησή της.

Σε περίπτωση που ικανοποιηθεί αίτηση του εκπαιδευτικού για απόσπασή του σε άλλο ΠΥΣΠΕ ή Υπηρεσία/ Φορέα, η αίτηση απόσπασης εντός ΠΥΣΠΕ θα ανακαλείται αυτοδίκαια.

Μετά την ανακοίνωση των αποσπάσεων εντός ΠΥΣΠΕ οι εκπαιδευτικοί δύνανται  να υποβάλουν εντός προθεσμίας τριών (3) ημερών:

α) ένσταση επί των αποτελεσμάτων, αναφέροντας με σαφήνεια τους λόγους υποβολής της και

 

β) αίτηση επανεξέτασης. Σε αυτή την περίπτωση θα υπάρχει η δυνατότητα τροποποίησης των προτιμήσεων σχολικών μονάδων. Η αίτηση επανεξέτασης θα έχει ισχύ για όσες συνεδριάσεις του ΠΥΣΠΕ πραγματοποιηθούν μέχρι και 31/10/2018. Όσοι εκπαιδευτικοί δεν επιθυμούν να είναι σε ισχύ η αίτηση επανεξέτασης οφείλουν να το δηλώσουν με υπεύθυνη δήλωση. 

Διαβάστηκε 697 φορές