Ενημέρωση σχετικά με τη διαδικασία των τοποθετήσεων εκπ/κών της Π.Ε.

Δευτέρα, 04 Ιούνιος 2018

Το ΠΥΣΠΕ Εύβοιας με τη με αρ. 20/04-06-2018 Πράξη του, λαμβάνοντας υπόψιν το με αρ. πρωτ. 89518/01-06-2018  έγγραφο της Δ/νσης Διοίκησης Εκπ/κού Προσ/κού Π.Ε. & Δ.Ε. του ΥΠ.Π.Ε.Θ., αποφάσισε ότι οι μεταβολές των σχολικών μονάδων, όπως αναφέρονται στην υπ. αριθμ. Φ. 10/77657/Δ1/14-05-2018 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 1774/τ. Β΄/18-05-2018) θα υπολογιστούν σε μεταγενέστερο χρόνο και όχι κατά τη διαδικασία των ετήσιων μεταβολών (τοποθετήσεων και βελτιώσεων) 2018.

Σύμφωνα με τα ανωτέρω, το με αρ. 202/25-05-2018 έγγραφό μας με θέμα «Ανάκληση και νέα διαδικασία για τις οργανικές υπεραριθμίες σχολικών μονάδων» παύει να ισχύει.

 

 

Διαβάστηκε 458 φορές