Τοποθετήσεις Αναπληρωτών εκπαιδευτικών για παράλληλη στήριξη, για ολοήμερα και ειδικότητες για σχολεία ΕΑΕΠ

Πέμπτη, 29 Ιανουάριος 2015

Το ΠΥΣΠΕ στη με αρ. 1/29-1-2015 Πράξη του συνεδρίασε για τα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑ 1ο : Αποσπάσεις- Τροποποίηση Τοποθετήσεων Εκπαιδευτικών εντός Π.Υ.Σ.Π.Ε
ΘΕΜΑ 2ο : Τοποθετήσεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών Δασκάλων ΠΕ70 και Νηπιαγωγών Ειδικής Αγωγής ΠΕ 60.50 για Παράλληλη Στήριξη
ΘΕΜΑ 3ο : Τοποθετήσεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών (Δασκάλων) για Ολοήμερα
ΘΕΜΑ 4ο : Τοποθετήσεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών (Δασκάλων& Αγγλικής Γλώσσας )
ΘΕΜΑ 5ο : Τοποθετήσεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών ειδικοτήτων για ΕΑΕΠ (Αγγλικής Γλώσσας, Φυσικής Αγωγής & Θεατρικών Σπουδών)
ΘΕΜΑ 6ο : Χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή και δίχως αμοιβή
ΘΕΜΑ 7ο : Τροποποίηση της με αρ. 48/22-10-2014 Πράξης του ΠΥΣΠΕ Εύβοιας ως προς το 6ο θέμα: «Επιλογή Προϊσταμένων και Αναπληρωτών Προϊσταμένων Ολιγοθέσιων Δημοτικών Σχολείων (1/θ-3/θ) και Νηπιαγωγείων»
ΘΕΜΑ 8ο : Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης διευθυντών

 

Διαβάστηκε 455 φορές