Λειτουργία Σχολείων

Λαμβάνοντας υπόψη την παρ. 2Α, του άρθρου 35, του Ν. 4386 (ΦΕΚ 83/2016) «Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις», οι εγγραφές μαθητών για το σχολικό έτος 2017-18 θα πραγματοποιηθούν από 2 έως 19 Μαΐου 2017.

Επίσης, για το σχολικό έτος 2016-2017 η διδασκαλία των μαθημάτων θα λήξει την Πέμπτη 15-6-2017, ημέρα κατά την οποία θα χορηγηθούν οι τίτλοι προόδου και θα αποσταλούν οι τίτλοι σπουδών των μαθητών της ΣΤ? τάξης για την εγγραφή τους στα Γυμνάσια.

Λεπτομέρειες στα συνημμένα έγγραφα.

Σύμφωνα με το άρθρο 57 παρ 1α του ν. 4472/2017 (ΦΕΚ Α' 74/2017) καταργείται από την έναρξη ισχύος του νόμου, η παρ. 3 του άρθρου 27 του ν. 3016/2002 (Α ?110).

Σύμφωνα, δε, με το 2/46004/06/23-06-2017 έγγραφο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, η εισοδηματική ενίσχυση έχει ενσωματωθεί από 01/02/2017 στο Κοινωνικό Επίδομα Αλληλεγγύης.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται για το Κοινωνικό Επίδομα Αλληλεγγύης στα ΚΕΠ ή ηλεκτρονικά στην διεύθυνση: https://keaprogram.gr/

 

 

Ν. 4472/2017 (ΦΕΚ Α' 74/2017) άρθρο 57 παρ 1α 

2/46004/06/23-06-2017 έγγραφο του Γ.Λ.Κ. 

 

Στο συνημμένο έγγραφο θα βρείτε πληροφορίες σχετικά με:

Α΄ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ

Β΄ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

Γ? ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ

Δ΄ ΛΗΞΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Ε? ΕΚΔΟΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΝΗΠΙΟΥ, ΤΙΤΛΩΝ ΠΡΟΟΔΟΥ ΚΑΙ ΤΙΤΛΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ