Άδειες

Ηλεκτρονική ταχυδρόμηση αδειών

Σύμφωνα με το έγγραφο με Αρ. Πρ. 3311/26-3-13/Δνση Π.Ε. Εύβοιας: "Στα πλαίσια του εκσυγχρονισμού του συστήματος λειτουργίας της Υπηρεσίας μας και έχοντας υπόψη το με αρ. πρωτ. 14625/27-6-2012 έγγραφο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, σας ενημερώνουμε ότι έγγραφα που είναι προς ενημέρωση ενδιαφερόμενων εκπαιδευτικών όπως η χορήγηση αδειών θα αποστέλλονται με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Τα πρωτότυπα θα υπάρχουν στο Προσωπικό Μητρώο (Π.Μ.) κάθε εκπαιδευτικού και θα είναι στη διάθεση τους σε περίπτωση που παραστεί ανάγκη.

Βασικές πληροφορίες για τις κατηγορίες αδειών

Νομοθεσία

  • Νόμος 3528, ΦΕΚ 26 (τ. Α) - 9/2/2007 pdf-link
    Κώδικας Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.
    (ΚΕΦΑΛΑΙΑ: Ε΄ αρ. 48-49, ΣΤ' αρ. 50-53, Ζ' αρ. 54-57, Η' αρ. 58-60) 
  • Εγκύκλιος 74275/Δ2/10-7-2007 pdf-link
    'Αδειες μονίμων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

Έντυπα

Πληροφορίες

Λεοντιάδου Σοφία

Τηλ. 22210-22639