Δικαιολογητικά πρόσληψης αναπληρωτών

Τρίτη, 22 Μάιος 2018

Προκειμένου οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί καθώς και το ΕΕΠ/ΕΒΠ να αναλάβουν υπηρεσία, θα πρέπει να προσκομίσουν την ημέρα της ανάληψης ΟΛΑ τα παρακάτω δικαιολογητικά σε ευκρινή φωτοαντίγραφα (εκτός από τις ιατρικές γνωματεύσεις που πρέπει να είναι πρωτότυπες):

1. Πτυχίο: (σε περίπτωση ξενόγλωσσου προσκομίζεται το ξενόγλωσσο, η επίσημη μετάφραση και η αναγνώριση από το ΔΟΑΤΑΠ). Για ξενόγλωσσο πτυχίο πρέπει να προσκομιστούν και τα τρία έγγραφα. Γίνονται δεκτές και βεβαιώσεις ή πιστοποιητικά κτήσης πτυχίου.
2
. Μεταπτυχιακό: (σε περίπτωση ξενόγλωσσου προσκομίζεται το ξενόγλωσσο, η επίσημη μετάφραση, η αναγνώριση από το ΔΟΑΤΑΠ καθώς και το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών . Πρέπει να προσκομιστούν όλα τα παραπάνω έγγραφα για να γίνει αναγνώριση του τίτλου)
3
. ΑΦΜ: (εκτύπωση από ΟΠΣΥΔ ή βεβαίωση ΔΟΥ). Γίνονται δεκτές μόνο οι δύο περιπτώσεις της παρένθεσης.
4
. Α.Μ.Κ.Α.: Γίνεται δεκτή και η περίπτωση αναγραφής του μαζί με το ΑΜΑ σε φωτοαντίγραφο της 1ης σελίδας του βιβλιαρίου του ΙΚΑ(ηλεκτρονική αποτύπωση, όχι χειρόγραφη).

5. Α.Μ.Α: Γίνεται δεκτή και η περίπτωση αναγραφής του μαζί με το ΑΜΚΑ σε φωτοαντίγραφο της 1ης σελίδας του βιβλιαρίου του ΙΚΑ(ηλεκτρονική αποτύπωση, όχι χειρόγραφη).

6. Α.Δ.Τ: Το φωτοαντίγραφο πρέπει να είναι ευκρινές.
7. Φωτοτυπία 1ης σελίδας βιβλιαρίου τραπέζης: (για αναπληρωτές ΕΣΠΑ & ΠΔΕ μόνο Εθνικής Τράπεζας - 1ο όνομα δικαιούχου:ο/η εν λόγω εκπ/κός) Το φωτοαντίγραφο πρέπει να είναι ευκρινές . Δεν γίνονται δεκτά φωτοαντίγραφα στα οποία έχει γραφτεί ο αριθμός ΙΒΑΝ χειρόγραφα «πατώντας» πάνω στην ηλεκτρονική αποτύπωση.
8. Πρόσφατες ιατρικές γνωματεύσεις α) παθολόγου ή γενικού γιατρού και β) ψυχίατρου Δημοσίου ή ιδιώτη (πρωτότυπες, όχι φωτοτυπίες) – σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, χωρίς πρόσφατες ιατρικές γνωματεύσεις δεν μπορούν οι εκπαιδευτικοί να αναλάβουν υπηρεσία. Στις γνωματεύσεις θα πρεπει να αναγράφεται ότι χορηγούνται για την άσκηση διδακτικού έργου.
9. Πρόσφατο (εντός τελευταίου τριμήνου) πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (μόνο αν είστε έγγαμοι ή/και με ανήλικα τέκνα). Δεν γίνονται δεκτά πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί πέραν του τριμήνου.

10. Σε περίπτωση τέκνου σπουδάζοντος απαιτείται βεβαίωση σπουδών στην οποία να αναγράφεται η ημερομηνία 1ης εγγραφής και τα προβλεπόμενα εξάμηνα περάτωσης των σπουδών. Για τους πρωτοετείς φοιτητές, θα συμπληρωθεί υπεύθυνη δήλωση ότι θα προσκομιστεί η βεβαίωση αμέσως μετά την εγγραφή τους.

11. Βεβαιώσεις προϋπηρεσιών και εκτύπωση ενσήμων: Τα ένσημα πρέπει να συνοδεύουν απαραίτητα τις προϋπηρεσίες κατά την ανάληψη.

α) αναγνωρίζεται και η ιδιωτική προϋπηρεσία με προσκόμιση βεβαίωσης εγγραφής στην επετηρίδα των ιδιωτικών εκπαιδευτικών)

β) όταν η προϋπηρεσία αφορά σε άλλο φορέα (π.χ. ΙΕΚ, ΟΑΕΔ, στρατιωτικές σχολές κλπ), θα προσκομίζεται και αντίγραφο της σύμβασης εργασίας.
12. Ειδική κατηγορία: Βεβαίωση Α/βάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής από ΚΕΠΑ στην οποία να εκτίθεται το ιστορικό της ασθένειας).
13. Πιστοποιητικό εντοπιότητας: (μόνο για δήμο του νομού Ευβοίας).

14. Πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης (για τους άνδρες): Εάν δεν έχει προσκομιστεί να δίνεται από τον αναπληρωτή ο Αριθμος Στρατιωτικού Μητρώου(ΑΣΜ) και ο Δήμος του για να γίνει αυτεπάγγελτη αναζήτηση.

15. Όσες αναπληρώτριες έχουν γεννήσει το τελευταίο 15μηνο, να προσκομίσουν το έντυπο «Επιδόματα μητρότητας» από το ΙΚΑ.Παρακαλούνται, οι αναπληρώτριες που:

1. βρίσκονται σε περίοδο κύησης ή λοχείας

2. έχουν παιδί ηλικίας έως δύο (2) ετών και επιθυμούν να κάνουν χρήση μειωμένου διδακτικού ωραρίου

3. έχουν συνολική διδακτική προϋπηρεσία άνω των 10 ετών,

Να ενημερώσουν το ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ κατά τη διαδικασία ανάληψης υπηρεσίας.

Διαβάστηκε 2434 φορές