Διεύθυνση

Προκειμένου οι αναπληρωτές/τριες εκπαιδευτικοί/ΕΕΠ/ΕΒΠ να αναλάβουν υπηρεσία, θα πρέπει να προσκομίσουν την ημέρα της ανάληψης ΟΛΑ τα παρακάτω δικαιολογητικά σε ευκρινή φωτοαντίγραφα (εκτός από τις ιατρικές γνωματεύσεις που πρέπει να είναι πρωτότυπες) :

 

1.Πρόσφατες πρωτότυπες ιατρικές βεβαιώσεις α) μόνο παθολόγου ή γενικού γιατρού και β) μόνο ψυχίατρου ή νευρολόγου-ψυχίατρου) Δημοσίου ή ιδιώτη .

 

Στις γνωματεύσεις είναι απαραίτητο να αναγράφεται: η παρούσα βεβαίωση χορηγείται για την άσκηση διδακτικού έργου/στήριξη μαθητών σε σχολικές μονάδες της Αθμιας Εκπαίδευσης

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: να αναγράφεται και να είναι ευκρινής η ημερομηνία έκδοσης της ιατρικής βεβαίωσης.

 

Η προσκόμιση των ιατρικών βεβαιώσεων είναι απαραίτητη κατά την διαδικασία ανάληψης υπηρεσίας, καθώς αποτελεί προϋπόθεση για την καταβολή της πρώτης μισθοδοσίας.

 

2.Πτυχίο: (σε περίπτωση ξενόγλωσσου προσκομίζεται το ξενόγλωσσο, η επίσημη μετάφραση και η αναγνώριση από το ΔΟΑΤΑΠ).Για ξενόγλωσσο πτυχίο πρέπει να προσκομιστούν και τα τρία έγγραφα. Γίνονται δεκτές και βεβαιώσεις ή πιστοποιητικά κτήσης πτυχίου.

 

3. Α.Μ.Κ.Α.: Γίνεται δεκτή η Βεβαίωση Απογραφής Ασφαλισμένου η οποία χορηγείται από οποιοδήποτε υποκατάστημα του ΙΚΑ .Γίνεται δεκτή και η περίπτωση αναγραφής του μαζί με το ΑΜΑ σε φωτοαντίγραφο της 1ης σελίδας του βιβλιαρίου του ΙΚΑ(ηλεκτρονική αποτύπωση ,όχι χειρόγραφη).

 

4.Α.Μ.Α: Γίνεται δεκτή η Βεβαίωση Απογραφής Ασφαλισμένου η οποία χορηγείται από οποιοδήποτε υποκατάστημα του ΙΚΑ .Γίνεται δεκτή και η περίπτωση αναγραφής του μαζί με το ΑΜΚΑ σε φωτοαντίγραφο της 1ης σελίδας του βιβλιαρίου του ΙΚΑ(ηλεκτρονική αποτύπωση) ή χειρόγραφη μόνο στο ειδικό πεδίο για το ΑΜΑ .

 

5.ΑΦΜ: Γίνεται δεκτή η εκτύπωση του ΑΦΜ από το ΟΠΣΥΔ ώς ακολούθως: εισαγωγή στο Σύστημα με κωδικούς ΟΠΣΥΔ-κλικ στο σύνδεσμο Φάκελος-δεξί κλικ και εκτύπωση εάν δίνει αυτή την επιλογή ή αποθήκευση ως… (εάν δεν είναι συνδεδεμένος ο υπολογιστής με εκτυπωτή αποθηκεύετε σε εξωτερική συσκευή αποθήκευσης και εκτυπώνετε σε Η/Υ με δυνατότητα εκτύπωσης) στην εμφανιζόμενη σελίδα όπου και αναγράφεται ο ΑΦΜ ( ΔΕΝ εκτυπώνετε την αίτηση-δήλωση περιοχών προτίμησης). Θεωρείται έγκυρη και η βεβαίωση απόδοσης ΑΦΜ που εκδίδει η αρμόδια ΔΟΥ. Μην προσκομίζετε εκκαθαριστικό της εφορίας ή τη βεβαίωση απογραφής ασφαλισμένου από το ΙΚΑ( όπως για ΑΜΚΑ-ΑΜΑ) στη οποία αναγράφεται και ο ΑΦΜ

 

6.ΑΔΤ: Το φωτοαντίγραφο πρέπει να είναι ευκρινές.

 

7. Φωτοτυπία 1ης σελίδας βιβλιαρίου τραπέζης ή έγγραφο που χορηγείται από την τράπεζα και αναγράφεται ο IBAN: (για αναπληρωτές ΕΣΠΑ & ΠΔΕ μόνο Εθνικής Τράπεζας - 1Ο όνομα δικαιούχου: ο/η εν λόγω εκπ/κός) Το φωτοαντίγραφο πρέπει να είναι ευκρινές . Δεν γίνονται δεκτά φωτοαντίγραφα στα οποία έχει γραφτεί ο αριθμός ΙΒΑΝ χειρόγραφα «πατώντας» πάνω στην ηλεκτρονική αποτύπωση.


8.
Βεβαιώσεις προϋπηρεσιών κατ’ έτος ξεχωριστά και κατά χρονολογική σειρά (όχι τη συγκεντρωτική βεβαίωση προϋπηρεσίας από το ΟΠΣΥΔ) και εκτύπωση ενσήμων *: Τα ένσημα πρέπει να συνοδεύουν απαραίτητα τις προϋπηρεσίες κατά την ανάληψη.

α) αναγνωρίζεται και η ιδιωτική προϋπηρεσία με προσκόμιση βεβαίωσης εγγραφής στην επετηρίδα των ιδιωτικών εκπαιδευτικών.

β) όταν η προϋπηρεσία αφορά σε άλλο φορέα (π.χ. ΙΕΚ, ΟΑΕΔ, στρατιωτικές σχολές κλπ), θα προσκομίζεται και αντίγραφο της σύμβασης εργασίας.

 

9.Μεταπτυχιακό:Όλα τα δικαιολογητικά για αναγνώριση μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών υποβάλλονται σε δύο αντίτυπα (σε περίπτωση ξενόγλωσσου προσκομίζεται το ξενόγλωσσο, η επίσημη μετάφραση, η αναγνώριση από το ΔΟΑΤΑΠ καθώς και το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών) Πρέπει να προσκομιστούν όλα τα παραπάνω έγγραφα για να γίνει αναγνώριση του τίτλου.


10. Πρόσφατο (εντός τελευταίου τριμήνου) πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (μόνο αν είστε έγγαμοι ή/και με ανήλικα τέκνα). Δεν γίνονται δεκτά πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί πέραν του τριμήνου.

 

11. Σε περίπτωση σπουδάζοντος τέκνου απαιτείται πρόσφατη βεβαίωση σπουδών στην οποία να αναγράφεται η ημερομηνία 1ης εγγραφής και τα προβλεπόμενα εξάμηνα περάτωσης των σπουδών. Για τους πρωτοετείς φοιτητές, θα συμπληρωθεί υπεύθυνη δήλωση ότι θα προσκομιστεί η βεβαίωση αμέσως μετά την εγγραφή τους.


12. Ειδική κατηγορία: Βεβαίωση Α/βάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής από ΚΕΠΑ στην οποία να εκτίθεται το ιστορικό της ασθένειας).

 

13. Πιστοποιητικό εντοπιότητας: (μόνο για δήμο του νομού Ευβοίας).

 

14. Πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης τύπου Α : εάν δεν έχει προσκομιστεί να δίνεται από τον αναπληρωτή το έγγραφο απόλυσής του στο οποίο αναγράφεται ο Στρατιωτικός Αριθμός(ΣΑ) και ο Δήμος στον οποίο είναι εγγεγραμμένος στα Μητρώα Αρρένων για να γίνει αυτεπάγγελτη αναζήτηση.

 

15. Όσες αναπληρώτριες έχουν γεννήσει το τελευταίο 15μηνο, να προσκομίσουν το έντυπο «Επιδόματα μητρότητας» από το ΙΚΑ.


* Για αναλυτικές οδηγίες σχετικά με την αναγνώριση προϋπηρεσίας και τα ένσημα, κάντε κλικ
εδώ. Σε περίπτωση που δεν λειτουργεί ο σύνδεσμος, μπορείτε να επισκεφτείτε με αντιγραφή-επικόλληση την παρακάτω ηλεκτρονική διεύθυνση:

http://dipe.eyv.sch.gr/downloads/anaplirotes/anagnwrish_proyphresias_anaplhrwtwn_2016.doc


Παρακαλούνται, οι αναπληρώτριες που:

1.βρίσκονται σε περίοδο κύησης/λοχείας ή δικαιούνται άδεια ανατροφής (για συνολικό διάστημα 3,5 μηνών αμέσως μετά τη λήξη της άδειας λοχείας)

2.έχουν παιδί ηλικίας έως δύο (2) ετών και επιθυμούν να κάνουν χρήση μειωμένου διδακτικού ωραρίου

3.έχουν συνολική διδακτική προϋπηρεσία άνω των 10 ετών,

Να απευθυνθούν στο γραφείο 5 (5ος όροφος) κατά τη διαδικασία ανάληψης υπηρεσίας.

Τα ανωτέρω δικαιολογητικά, παρακαλούμε να προσκομιστούν με την παραπάνω σειρά, για διευκόλυνση του ελέγχου και ταχύτερη εξυπηρέτηση.

Επικοινωνία

Πέμπτη, 05 Φεβρουάριος 2015

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΥΒΟΙΑΣ

ΙΑΤΡΙΔΟΥ 8, ΧΑΛΚΙΔΑ, Τ.Κ. 34132

Τηλεφωνικός κατάλογος

Ε-MAIL: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Σας ανακοινώνουμε τον τελικό ενιαίο αξιολογικό πίνακα υποψήφιων Διευθυντών της Διεύθυνσης  Π.Ε. Εύβοιας. Οι υποψήφιοι  μπορούν να υποβάλουν εγγράφως ένσταση κατά του τελικού ενιαίου αξιολογικού πίνακα υποψήφιων Διευθυντών στο ΠΥΣΠΕ Εύβοιας της παρ. 13 του αρ. 16 του ν. 3848/2010, όπως ισχύει, εντός τριών ημερών από την ανάρτησή του στην ιστοσελίδα της Διεύθυνσης.